PaginaVerkoopsvoorwaarden

1. Contract

Door het loutere feit van de bestelling of de prijsofferte erkent de klant in kennis te zijn gesteld van de algemene verkoopsvoorwaarden. Hij verklaart deze te kennen en te aanvaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden kan de klant terugvinden op de achterzijde van elk document alsook op onze website www.woodconstruxx.be. Elke bestelbon wordt opgemaakt in tweevoud. De algemene verkoopsvoorwaarden worden afgedrukt aan de rugzijde van beide exemplaren. Een origineel document wordt met de klant meegegeven, zoveel als nodig bevestigen beide partijen de waarde van beide exemplaren als schriftelijk bewijs. Onderstaande voorwaarden gelden voor alle leveringen, verkopen en werken, tenzij WOODCONSTRUXX uitdrukkelijk andersluidende voorwaarden zou aanvaard hebben De andersluidende algemene verkoopsvoorwaarden van de wederpartij kunnen deze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet, tenzij de wederpartij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

2. Solidariteit

Wanneer het contract afgesloten wordt door meerdere partijen dan zijn alle partijen die de bestelling ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden aan de uitvoering en de betaling van de werken/verkoopprijs.

3. Offertes en bestellingen

3.1 Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van omissies of rekenfouten en zij geldt tot de vervaldatum vermeld op de offerte. Elke offerte is vertrouwelijk tenzij zij tijdig en integraal wordt aanvaard door de klant. Deze offertes zijn louter informatief. Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte. Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

3.2 Telefonische of mondelinge bestellingen alsook bestellingen per e-mail zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging en betaling van een voorschot. Een schriftelijke bevestiging welke niet aangetekend tegengesproken wordt binnen 14 dagen na ontvangst, is bindend.

4. Einde

4.1 Bij annulering van een verkoopopdracht, zonder plaatsing, wordt er bij wijze van schadevergoeding een bedrag gelijk aan 15 % van de overeengekomen verkoopprijs aangerekend.

4.2 Bij annulering van een aannemingsopdracht door de opdrachtgever is een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van de aannemingssom. Dit kan enkel gebeuren middels een aangetekend schrijven, ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de werken. Nadien is een schadevergoeding van 50% verschuldigd.
Na aanvang van de werken kan de overeenkomst niet meer rechtsgeldig worden geannuleerd. In geval van verbreking na aanvang zal steeds 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd zijn.

4.3 Wanneer de opdrachtgever nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen kan de overeenkomst van rechtswege zonder ingebrekestelling ontbonden worden, door een eenvoudige wilsuiting van WOODCONSTRUXX per aangetekend schrijven, onverminderd diens rechten op schadevergoeding en intresten.

5. Uitvoering der werken

5.1 De bepaalde leveringstermijn of aanvang/einde der werken is enkel gegeven als inlichting en zonder waarborg van levering/uitvoering op de gestelde datum. Nooit kan vertraging aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadevergoeding. Alle gevallen van overmacht echter, geven WOODCONSTRUXX het recht een bestelling te annuleren of de uitvoering ervan te verdagen.

5.2 Alle bestellingen worden uitgevoerd volgend de gevraagde samenstelling zonder enige verantwoordelijkheid voor het gebruik der geleverde koopwaren.

5.3 Bij levering op de werf verplicht de klant er zich toe de nodige voorzorgen te treffen opdat een gemakkelijke en veilige levering mogelijk wordt. Alle kosten veroorzaakt door een moeilijke toegang zijn ten laste van de klant. De klant zorgt er ook voor dat deze goederen veilig kunnen worden gestockeerd.

5.4 Alle noodzakelijke vergunningen dienen door de klant aangevraagd te worden en vallen ten zijnen laste.

5.5 De klant moet zorgen voor de nodige plannen van de ondergrond, en bij gebreke eraan is WOODCONSTRUXX niet verantwoordelijk bij eventuele schade aan leidingen, buizen, kabels of bouwwerken.

5.6 Water, elektriciteit, verwarming, sanitaire voorzieningen en een lastenlift zijn te voorzien door de klant.

5.7 De klant staat vanaf het ogenblik van de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van de geleverde goederen, ondanks het feit dat deze eigendom blijven van WOODCONSTRUXX, zoals hieronder bepaald in het eigendomsvoorbehoud.

5.8 De klant is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen werken of het aanvaarde uitvoeringsplan. In geval de klant een wijziging aanvraagt, behoudt WOODCONSTRUXX zich het recht voor daar al dan niet gevolg aan te geven. Indien zij gevolg geven aan de door de klant gevraagde wijziging, geschiedt dit op diens risico en verantwoordelijkheid. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn op een prijsvermindering. In geval de wijziging tot meerwerken of een meerkost leidt, zal de meerprijs, berekend aan de geldende éénheidsprijzen, ten laste van de klant zijn. In voorkomend geval zal tevens de uitvoeringstermijn worden verlengd.

6. Betaling

6.1 Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, de uiterste vervaldatum is de datum vermeld op de voorkant van de factuur.

6.2 Indien de installatie door onze diensten gebeurt, worden de betalingen als volgt geregeld: – 1ste voorschotfactuur van één derde bij aanvaarding van de opdracht, ondertekenen van de prijsofferte of bestelbon, deze contant te betalen, ten laatste 8 dagen na documentdatum; – 2de voorschotfactuur van één derde één week voor de aanvang van de werken, deze contant te betalen, ten laatste 8 dagen na documentdatum; – Het openstaande saldo contant, ten laatste 8 dagen na documentdatum, te betalen bij het beëindigen van de werken.

6.3 Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. Na verloop van deze termijn worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bepalingen en bedingen, alsook het factuurbedrag, als definitief aanvaard aangezien.

6.4 Ieder op zijn vervaldatum onbetaald gebleven bedrag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met vier punten, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of van termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10% met een minimum van 125 € en een maximum van 1875 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. De aanvaarding van wissels en cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

6.5 Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

6.6 Alle wijzigingen in het btw-tarief tussen de bestelling enerzijds en de facturatie anderzijds zullen worden doorgerekend aan de klant in diens voordeel of nadeel.

7. Klachten - Garantie

7.1 De klant moet de zichtbare gebreken schriftelijk en aangetekend inroepen binnen de 8 dagen na plaatsing.

7.2 De waarborg is deze gesteld door de producent van de geleverde goederen; deze beperkt zich tot het vervangen der gebrekkig bevonden stukken. In ieder geval verliest de koper zijn recht op verhaal wanneer hij om het even wat aan het geleverde goed verandert. Schade veroorzaakt door gewijzigde klimatologische omstandigheden kan geenszins verhaald worden op de verkoper.

7.3 Gedurende de wettelijke garantietermijn na levering en/of plaatsing zijn wij aansprakelijk voor
verborgen gebreken. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de 14 dagen na de dag dat de klant kennis kreeg van het gebrek Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout. Alsook fijne scheurtjes aan het oppervlak van terrassen en gevelbekledingen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden.
7.4 Het optreden van kleurverschillen, het ontstaan van openingen en/ of openstaande voegen, oppervlakte variaties, delaminaties, losgekomen planken, vervormingen ontstaan door slijtage vallen niet onder garantie.
7.5 De klant aanvaardt lichte afwijkingen tussen enerzijds de bestelling op basis van de documentatie, de stalen, de modellen en de demonstratie van goederen en anderzijds de levering ervan zodat eerstgenoemde elementen slechts richtinggevend zijn en waarbij de klant eveneens afstand doet van elke vorm van verhaal terzake.
7.6 Indien geen oplevering werd uitgevoerd op verzoek van de klant binnen de maand na de uitvoering van de laatste werken, wordt de klant geacht daaraan te verzaken en zullen de werken worden beschouwd als volledig uitgevoerd volgens de regels der kunst. In dat geval zal de klant geen verhaal meer hebben uit hoofde van onvolledige uitvoering der werken of zichtbare gebreken.
7.7 Indien de klant geen beroep doet op een architect of geen toezicht laat plaatsvinden door een architect bij de uitvoering der werken, zal WOODCONSTRUXX niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor conceptiefouten of voor uitvoeringsfouten die door een architect hadden kunnen onderkend worden.

8. Geschillen

Bij betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en het Vredegerecht van het Kanton Menen bevoegd. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op onze contracten en bij beslechting van alle geschillen.

9. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Wij kunnen tot het wederhalen der leveringen beslissen zonder voorbericht indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Indien de klant de goederen niet binnen de maand na besteldatum komt ophalen, dient de klant een voorschot van 1/3 per maand bij te betalen op de bestelling, met een maximum van 2 voorschotten zijnde 2/3.

10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet- nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomsten vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

  • onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen en/of installaties te vervangen of te herstellen binnen een redelijke termijn, ofwel de waarde ervan te vergoeden.
  • In ieder geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor:
    • Alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet nakoming van de overeenkomst zoals bvb. Financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van reputatie…
    • Schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door apparatuur of gereedschap geleverd, aangebracht of ter beschikking gesteld door de klant of derden, alsook schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant of in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst.
    • Schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden
    • Schade aan ander materiaal dan datgene dat door ons werd geleverd in uitvoering van de betrokken overeenkomst.

Openstaande vacatures

Recente projecten

Volg onze projecten op de voet en blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Volg onze projecten op de voet en blijf op de hoogte